Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych
osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego
fishspot.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
2. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem
danych jest Halina Zatora prowadząca działalność gospodarczą pod
firmą ZATORA Halina Zatora z siedzibą we Wrocławiu (54-517), ul.
Szczecińska 11a, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Przedsiębiorczości i Technologii, NIP: 8971019615, REGON:
930273330, zwana dalej Fishspot.pl.
3. Dane osobowe zbierane przez Fishspot.pl za pośrednictwem Sklepu
Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
4. Fishspot.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania
prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.
§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
1. Fishspot.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych
dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich
działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych
reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne
niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność
prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą
lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

1/10

a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia
indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa
prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi
Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania
umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do
wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu
wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona
drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której
dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi
Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
a. kod pocztowy i miejscowość;
b. kraj (państwo);
c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu.
4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie
ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może
zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.
5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient
podaje następujące dane:
a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
a. kod pocztowy i miejscowość;
b. kraj (państwo);
c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu.
6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest
dodatkowo poszerzony o:
a) firmę Przedsiębiorcy;
b) numer NIP.
7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie
swój adres e-mail.
8. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być
pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP
przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy
Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ
systemu operacyjnego.
9. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym
informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub
innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie
Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes

2/10

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług
świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności
tych usług.
10. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być
przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach
korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię,
nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia
wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane
niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów
poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony
interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu,
dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami
w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
11. Przekazanie danych osobowych do Fishspot.pl jest dobrowolne,
w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia
usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak
zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych
w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta
Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta
Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.
§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są

przechowywane?

1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których
korzysta Fishspot.pl przy prowadzeniu Sklepu Internetowego.
Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe,
w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają
poleceniom Fishspot.pl co do celów i sposobów przetwarzania tych
danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele
i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
a) Podmioty przetwarzające. Fishspot.pl korzysta z dostawców,
którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie
Fishspot.pl. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę
hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu,
systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do
analizy skuteczności kampanii marketingowych;
b) Administratorzy. Fishspot.pl korzysta z dostawców, którzy nie
działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby
wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi
płatności elektronicznych oraz bankowe.

2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w
innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych
jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez
Fishspot.pl tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po

3/10

odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi
przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Fishspot.pl i jakie
mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie
stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla
roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie
umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez
Fishspot.pl tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy,
a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi
przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi
inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń
o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane
osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta,
następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych
towarów:
a) firmie kurierskiej;
b) firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych
(Paczkomaty);
c) Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.
5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia
Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych
i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także
administrowania Sklepem Internetowym.
6. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego
(Newsletter) na jego adres e-mail Fishspot.pl będzie wysyłać
wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe
o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie
Internetowym.
7. W przypadku skierowania żądania Fishspot.pl udostępnia dane
osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności
jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies.
Zapisywane są one przez Fishspot.pl na urządzeniu końcowym osoby
odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na
to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której
pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo
wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą
plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez

4/10

Fishspot.pl produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych
potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość
opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych
produktów w Sklepie Internetowym.
2. Fishspot.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub
wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci
urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
informacji poufnych z komputerów Klientów.
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia
końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania
lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
informacji poufnych z komputera Klientów.
3. Fishspot.pl wykorzystuje cookies własne w celu:
a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia
sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki
której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego
ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do
tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć,
w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co
umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
4. Fishspot.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu
społecznościowego facebook.com (administrator cookies
zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook
Ireland z siedzibą w Irlandii);
b) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu
społecznościowego pinterest.com (administrator cookies
zewnętrznego: Pinterest, Inc z siedzibą w USA);
c) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za
pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics
(administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą
w USA);
d) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta
z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google
AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc
z siedzibą w USA);
e) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem
serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator
cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie).

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu
Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe
przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego

5/10

niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość
ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów.
W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu
Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury
wymagają plików cookies.
6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych
przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
a) przeglądarka Internet Explorer;
b) przeglądarka Microsoft EDGE;
c) przeglądarka Mozilla Firefox;
d) przeglądarka Chrome;
e) przeglądarka Safari;
f) przeglądarka Opera.
7. Fishspot.pl może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer
przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy
przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do
Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi
dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem.
Adres IP jest wykorzystywany przez Fishspot.pl przy diagnozowaniu
problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych
(np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako
informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu
Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej
identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych
programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron
internetowych. Fishspot.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady
ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił
Fishspot.pl.
b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez
Fishspot.pl zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych
negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze
korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem
Fishspot.pl może świadczyć jedynie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa
prawna: art. 21 RODO.
a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw -
z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec
przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli

6/10

Fishspot.pl przetwarza jego dane w oparciu o prawnie
uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Fishspot.pl,
prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych
funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania
ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania
komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług,
będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych
osobowych, w tym profilowania w tych celach.
c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Fishspot.pl nie będzie
miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych
osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec
przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
- podstawa prawna: art. 17 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych
danych osobowych.
b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których
zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe
były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach
marketingowych;
d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub
prawie Państwa członkowskiego, któremu Fishspot.pl podlega;
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem
usług społeczeństwa informacyjnego.

c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku
z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Fishspot.pl może
zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim
przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego
obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub
prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Fishspot.pl.
Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących:
imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla
celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych
z korzystaniem z usług Fishspot.pl, czy też dodatkowo adresu
zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia,
które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg
oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub
świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa
prawna: art. 18 RODO.

7/10

a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego
danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego
rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych
funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało
z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Fishspot.pl nie
będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych
osobowych w następujących przypadkach:
a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych –
wówczas Fishspot.pl ogranicza ich wykorzystanie na czas
potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej
jednak niż na 7 dni;
b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem,
a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich
wykorzystania;
c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów,
w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one
potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń;
d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych –
wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do
rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację –
ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad
interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane
osobowe Klienta.

5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy
przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma
prawo:
a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach
przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub
kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie
przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania
tego okresu (gdy określenie planowanego okresu
przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach
przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie
wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych
danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych
w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego
sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są
nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient,
którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia

8/10

niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie
dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty
elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.

7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył
Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego
przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma
również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez
Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest
to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle
dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest
formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu
maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych
do innego administratora danych osobowych.

8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym
z powyższych praw, Fishspot.pl spełnia żądanie albo odmawia jego
spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po
jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter
żądania lub liczbę żądań – Fishspot.pl nie będzie mógł spełnić żądania
w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy
informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania
żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego
przyczynach.
9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski
dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji
przysługujących mu uprawnień.
10. Klient ma prawo żądać od Fishspot.pl przekazania kopii
standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób
wskazany w §6 Polityki Prywatności.
11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do
ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy
RODO.

§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło

1. Fishspot.pl zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie
podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się
do Konta Klienta w Serwisie. Fishspot.pl stosuje certyfikat SSL
wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie
bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć
Internet.
2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił
w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep Internetowy umożliwia
wygenerowanie nowego hasła. Fishspot.pl nie wysyła przypomnienia
hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie
zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem

9/10

wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail
w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”,
podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie
Internetowym. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres
poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany
w ostatniej zmianie profilu konta.
3. Fishspot.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym
korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do
logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Fishspot.pl
poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
biuro@fishspot.pl
3. Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2018 r.